Χρήσιμα filters

Βάρος

Στο παρακάτω παράδειγμα ορίζουμε μέγιστο βάρος τα 2 κιλά εάν είναι πάνω απο 2, διαφορετικά θα πάρει το βάρος που έχει αυτόματα υπολογιστεί από τα προϊόντα

function ibeb_acs_myweight($weight){
if ($weight > 2){
  $newweight = 2;
}else{
  $newweight = $weight;
}
 
return $newweight;
}
 
add_filter( 'iben_acs_filter_weight_order_metabox', 'ibeb_acs_myweight' );

Τηλέφωνο 2 ή κινητό σε custom πεδίο

Εαν έχετε custom πεδίο στο checkout, πχ Κινητό και meta name είναι _billing_mobile κανένα πρόβλημα.

Σε άλλη περίπτωση εαν το custom πεδίο σας έχει διαφορετικό meta name τότε θα πρέπει να τρέξετε το παρακάτω κώδικα στο αρχείο chilld functions.php και απλά αλλάξτε το όνομα _billing_mobile με το δικό σας meta όνομα.

Η κάτω παύλα ( _ ) είναι απαραίτητη.

function ben_acs_mycustomphonefield(){ 
 return '_billing_mobile';
}
 
add_filter( 'iben_acs_filter_phone2_metafield_order_metabox', 'ben_acs_mycustomphonefield' );

Άλλα filters

iben_acs_filter_comments_order_metabox

Για τα σχόλια / παρατηρήσεις του voucher

iben_acs_filter_cashdelivery_order_metabox

Για την αντικαταβολή του voucher

Αναγνώριση 3rd party πληρωμή αντικαταβολής

Σε κάποιες περιπτώσεις που χρησιμοποιείται μέθοδο πληρωμής (αντικαταβολή) από κάποιο άλλο plugin ή custom. Σε αυτή την περίπτωση το plugin δεν γνωρίζει εαν είναι αντικαταβολή και να προστεθεί αυτόματα στο πεδίο.

alg_custom_gateway_1 = Είναι το ID της μεθόδου πληρωμής

add_filter('iben_acs_filter_cashdelivery_payments_order_metabox', 'iben_acs_cash_delivery_add_alg_custom1');
function iben_acs_cash_delivery_add_alg_custom1(){
  return $payments = array('alg_custom_gateway_1');
}

Προσθήκη αρ. παραγγελίας στο πεδιο σχόλια

Σε περίπτωση που θέλετε να εκτυπώνεται ο αρ. παραγγελίας μέσα στα σχόλια του voucher θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω function

add_filter('iben_acs_filter_combine_comments_metafield_order', 'iben_acs_override_com_meta', 10, 2);
add_filter('iben_acs_filter_automatic_comments_metafield_order', 'iben_acs_override_com_meta', 10, 2);
add_filter('iben_acs_filter_comments_order_metabox', 'iben_acs_override_com_meta', 10, 2);

function iben_acs_override_com_meta($comment, $order_id){ 
 
  $order = wc_get_order($order_id); 
  if ( !is_a( $order, 'WC_Order' ) ){ return; }
 
  //GET ORDER COMMENTS
  $comments = $order->get_customer_note(); 
  $order_number = $order->get_order_number(); 
  return 'Παραγγελία ID:'.$order_number.' '.$comments;
}

Εμφάνιση προϊόντων στο σχόλια

//works for automatic actions too
add_filter('iben_acs_filter_automatic_comments_metafield_order', 'iben_acs_display_products_in_comments', 10, 2 );
//works for bulk creation too
add_filter('iben_acs_filter_combine_comments_metafield_order', 'iben_acs_display_products_in_comments', 10, 2 );
add_filter('iben_acs_filter_comments_order_metabox', 'iben_acs_display_products_in_comments', 10, 2 );
function iben_acs_display_products_in_comments($comments, $order_id){
	
	$order = wc_get_order($order_id);

	if ( !is_a( $order, 'WC_Order' ) ){ return; }

	$export = '';

	if ($order->get_items()){
		$count = count($order->get_items());
		$index = 0;
		foreach( $order->get_items() as $item_id => $product_item ){
			$index++;
			$product = $product_item->get_product();
			$export .= $product->get_name().' x '.$product_item->get_quantity().($index == $count ? '': ', ');
		}
	}

	// Εμφάνιση προιόντων μόνο
	return $export;
	
	// Εμφάνιση σχόλια πελάτη + προιόντα
	// return $comments.' '.$export;

}

Αλλαγή billing code ανάλογα το βάρος

add_filter('iben_acs_filter_billingcode_order_metabox', 'iben_acs_filter_billing_code', 10, 2);

function iben_acs_filter_billing_code($billingcode, $order_id){

	$order = wc_get_order($order_id);

	if ( !is_a( $order, 'WC_Order' ) ){
		return $billingcode;
	}

  foreach( $order->get_items() as $item_id => $product_item ){

    $total_weight = 0;

    foreach( $order->get_items() as $item_id => $product_item ){
      $quantity = $product_item->get_quantity(); // get quantity
      $product = $product_item->get_product(); // get the WC_Product object
      if( $product ) {
        $product_weight = $product->get_weight(); // get the product weight
        $total_weight += floatval( ( $product_weight ? $product_weight : 0 ) * $quantity );
      }
      
    }
	}

  if ($total_weight < 3){
    return 'billing code 1';
  }else{
    return 'billing code 2';
  }

}

Διαφορετικό ACS λογαριασμό για κάθε admin ID

add_action('admin_init', 'iben_acs_custom_acccounts');

function iben_acs_custom_acccounts(){
	// REQUIRE v1.6.0 and later

	if ( ! class_exists( 'Iben_Woo_Acs_Admin_Woo' ) ) return;
	if ( ! is_admin() ) return;
	if ( !current_user_can( 'edit_shop_orders' ) ) return;

	//display admin bar which account is assigned
	add_filter( 'iben_acs_filter_display_multiaccount_message', '__return_true' );			
	//display in account column in vouchers list
	add_filter( 'iben_acs_filter_vouchers_display_account_column', '__return_true' ); 

	$current_id = get_current_user_id();				
	// ADMIN ID		
	if ($current_id == 1){
		
		add_filter( 'iben_acs_main_company_id', function($default_value ) {
			return 'xxxxx';
		}, 10);

		add_filter( 'iben_acs_main_company_password', function($default_value ) {
			return 'xxxxxx';
		}, 10);
		add_filter( 'iben_acs_main_user_id', function($default_value ) {
			return 'xxxxx';
		}, 10
		);
		add_filter( 'iben_acs_main_user_password', function($default_value ) {
			return '14411';
		}, 10);
		add_filter( 'iben_acs_main_apikey', function($default_value ) {
			return 'e248xxxx3fca40af8ae8bb2cb6c4xxx';
		}, 10);												
		add_filter( 'iben_acs_main_billing_code', function($default_value ) {
			return 'xxxxxx';
		}, 10);												

	// ADMIN ID
	}elseif ($current_id == 2){
		add_filter( 'iben_acs_main_company_id', function($default_value ) {
			return 'demo';
		}, 10);	

		add_filter( 'iben_acs_main_company_password', function($default_value ) {
			return 'demo';
		}, 10);
		add_filter( 'iben_acs_main_user_id', function($default_value ) {
			return 'demo';
		}, 10
		);
		add_filter( 'iben_acs_main_user_password', function($default_value ) {
			return 'demo';
		}, 10);
		add_filter( 'iben_acs_main_apikey', function($default_value ) {
			return 'ff3981a2ac67410e877c1d73e7d83006';
		}, 10);												
		add_filter( 'iben_acs_main_billing_code', function($default_value ) {
			return '2ΑΘ999999';
		}, 10);	
	}

}

Αποστολή email καθε φορά που το δεμά παραδίδεται και έχει αντικαταβολή

// requires iBen ACS v2.5.1 and above
add_action('iben_acs_check_delivery_hook_after_delivered', 'iben_custom_trigger_function_delivered', 10, 2);

function iben_custom_trigger_function_delivered($order_id, $id_record){

	if ( !function_exists( 'iben_acs_get_Vouchers_from_id' ) ) return;

	$data = iben_acs_get_Vouchers_from_id($id_record);

	if (empty($data) && !is_object($data) ) return;

	$voucher = $data->acs_main_voucher;
	$data = maybe_unserialize($data->acs_voucher_info);
	
	//if COD
	if (!isset($data['Cod_Ammount'])) return;

	$cash = str_replace(",",".", $data['Cod_Ammount']);
	$cash = floatval(preg_replace('/\.(?=.*\.)/', '', $cash));

	if ($cash > 0){
		// SEND EMAIL HERE
		$headers = array('Content-Type: text/html; charset=UTF-8');
		$subject = esc_html__( 'Just delivered a COD shipment', 'iben-woo-ups' );
		$body = '<p> ACS voucher: '.$voucher.' ('.$cash.')</p>';

		wp_mail( 'info@ibenetos.com', $subject, $body, $headers );
	}

}

Εμφάνιση σύνολο αντικαταβολών στην λίστα των vouchers

add_filter( 'iben_acs_filter_listvouchers_displaycod_all', '__return_true' );
add_filter( 'iben_acs_filter_listvouchers_displaycod_delivered', '__return_true' );
add_filter( 'iben_acs_filter_listvouchers_displaycod_undelivered', '__return_true' );

Last updated